ZAŠTITA POTROŠAČA 1/1: Ovo su osnovna načela

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača u praksi i realnosti

Zaštita potrošača ne sme da ostane samo slovo na papiru. U vremenu nestabilne ekonomije i globalne krize, potrošači su ti, koji svakog dana trpe sve veći teret. 

U ovom tekstu  pokušaćemo da objasnimo sva prava potrošača, šta je zaštita potrošača i kako možete da ih iskoristite u praksi. 

Zadovoljstvo potrosaca scaled

Ko ima poslednju reč ?

U privredi, nisu uvek preduzeća ili proizvođači ti koji imaju poslednju reč i oni su na vrhu svega. Potrošači, takođe, daju svoj deo. Kao potrošači, vi ste ti koji tražite i koristite robu i usluge koje nude različita preduzeća. Stoga je važno da potvrdite i ispunite svoja prava da prevaziđete nepoštene trgovinske prakse i izbegnete opasnost da budete lako iskorišćeni. Na ovaj način zaštita potrošača ne ostaje slovo na papiru, već stvarnost.
 
Svako je potrošač i, kao takav, svako od vas bi želeo da se prema njemu postupa bezbedno, pošteno i pravedno u svakoj transakciji koju obavi.
 
Da bismo vas uputili, prvo ćemo da objasnimo osam osnovnih potrošačkih prava. Poznavanje njih osnažuje i štiti vas od zloupotreba tržišta i društvenih nepravdi.
Pravo na osnovne potrebe

Pravo na osnovne potrebe

Zaštita potrošača u Zakonu: Ovo je vaše pravo da imate pristup osnovnim i dobrima i uslugama, kao što su , adekvatna hrana, odeća, smeštaj, zdravstvena zaštita, obrazovanje, javna komunalna preduzeća,zdrava pijaća voda i kanalizacija.

Ovo pravo vas takođe podseća da date prioritet svojim potrebama u odnosu na luksuz ili nepotrebne želje i da se fokusirate na kvalitet robe i usluga, a ne na brend, visoku cenu i količinu.

Zaštita potrošača u praksi: Možda ne izgleda tako, ne govori se puno o tome, ali državni organi svakog dana zaplene ogromne količine hrane i ostalih neprehrambenih proizvoda i iste uklone sa tržišta, s druge strane velike količine tih proizovda zaista i završe na tržištu i potrošači su u velikoj opasnosti da konzumiraju hranu koja nije sanitarno ispravna, da svojoj deci daju igračke koje nisu bezbedne, da nose odeću koja može da im naškodi..

Lek protiv ovoga je angažovanje društveno odgovornih kompanija kao što je Kupujemo Provereno i drugih a takođe i svih potrošača kroz podnošenje podnesaka i inicijativa nadležnim organima za postupanje i sankcionisanje nesavesnih pojedinaca i kompanija.  

Pravo na zaštitu

Pravo na bezbednost – zaštita od robe i usluga 

Zaštita potrošača po Zakonu: Ovo je vaše pravo da budete zaštićeni od marketinga robe ili pružanja usluga koje su opasne po vaše zdravlje i život.

Prvo da možete da pročitate etiketu određenog proizvoda da biste videli njegove mere predostrožnosti, znakove upozorenja, datum isteka i oznake standarda i deklarisanja. Ako je potrebno, možete zatražiti i profesionalnog konsultanta da sazna više o proizvodu.

Zaštita potrošača u praksi: Prema zvaničnoj statistici za 2022. godinu, do sada je zbog nebezbednosti proizvoda i pružanja štetnih usluga sankcionisano više od 20.000 pravnih subjekata. S aspekta postupanja državnih organa ovaj broj možda deluje impozantno, međutim broj izvršenih poslovnih transakcija na dnevnom nivou je toliko veliki da  tada ova cifra izgleda kao kap u okeanu. 

U drugim zemljama ovde stupa na snagu prava moć potrošača na scenu, ta moć postoji i u našoj zemlji ali se ne koristi u dovoljnoj meri ili se često koristi pogrešno i u maliciozne svrhe, ta moć se zove OCENA POTROŠAČA i RECENZIJA PROIZVODA, iz tog razloga Kupujemo Provereno će nastojati da bude snažna podrška svim potrošačima koji budu želeli da se njihova poruka čuje.

Pravo na informisanost

Pravo na informisanost

Zaštita potrošača po Zakonu: Ovo je vaše pravo da vam se daju činjenice koje su vam potrebne za donošenje ekonomskih izbora i da budete zaštićeni od nepoštenog ili obmanjujućeg oglašavanja i etiketiranja.

Pre kupovine proizvoda, možete pažljivo pročitati njegovu etiketu da biste znali njegovu upotrebu, sadržaj, broj komada, pravilno rukovanje i proizvođača. Takođe, pre potpisivanja odricanja, garancija ili ugovora o uslugama, pomaže vam da razumete sve odredbe napisane u njima.

Zaštita potrošača u praksi: Savesni trgovci, uglavnom poštuju zakon u onoj meri u kojoj su upoznati sa njim i praksa je pokazala da i kada krše zakon to rade prosto ne iz namere već zato što ne poznaju dovoljno propise.

Nesvesni trgovci ( kako registrovani, tako i neregistrovani) su veoma dobir upućeni u Zakon i podzakonska akta i  njihovo glavno nastojanje je da manipulišu potrošačima kroz manipulciju Zakonom. 

Na primer: Savestan trgovac nabavlja robu od uvoznika ili veletrgovca koja već na sebi ima deklaraciju, i oslanja se da je ta deklaracija u skladu sa Zakonom, međutim nije ni svestan da je veletrgovac dobro upoznat sa zakonom i da već zna načine kako da falsifikuje tu deklaraciju.

Savet: Prilikom kupovine robe, čitajte deklaraciju, ukoliko je na robi nalepljena samo domaća deklaracija bez i jedne druge, zatražite od drgovca dodatna objašnjenja a ukoliko ih ne pruži nemojte kupiti taj proizvod. 

Pravo na izbor

Pravo na slobodan izbor robe i usluga

Zaštita potrošača po Zakonu: Ovo je vaše pravo da birate iz niza roba i usluga po konkurentnim cenama uz garanciju zadovoljavajućeg kvaliteta. Uvek možete tražiti cene slične ili široke lepeze robe i usluga koje se nude na tržištu pre kupovine.

Zaštita potrošača u praksi: U našoj zemlji je slobodno i otvoreno tržište, što znači da svako ko ispunjava zakonske uslove može slobodno da prodaje i određuje cene. Cene proizvoda u mnogome određuje konkurencija, te je zato cilj svakog trgovca da pobedi konkurenciju  i nametne svoje uslove prodaje i svoje cene. 

Sloboda izbora

Takmičenje u tržišnoj utakmici nije ništa loše i veoma je korisno za potrošače sve dok se ta utakmica igra po pravilima i Zakonu. U želji da pobede i privuku što više kupaca, trgovci danas pribegavaju nepoštenoj poslovnoj praksi u delu isticanja popusta i akcija na određene proizovde. 

Dakle iako je za potrošača sloboda izbora zagarantovana, trgovci akcijskim cenama utiču na ekonomsku odluku potrošača i menjaju tok odluke, samim ti bave se nepoštenom poslovnom praksom. 

Savet: Pokušajte da se suzdržite od impulsne kupovine, napravite poređenje cena i razmislite o stvarnoj potrebi kupovine nekog proizovda. 

Pravo na učešče

Pravo na učešće – zastupljenost interesa potrošača

Zaštita potrošača po Zakonu: Ovo je vaše pravo da kao potrošač izrazite svoje interese u kreiranju i sprovođenju vladinih politika. Možete prisustvovati javnim raspravama ili sastancima u vezi sa pitanjima potrošača da biste bili svesni kako se zakoni i propisi o potrošačima primenjuju u vašoj oblasti.

Zaštita potrošača u praksi: Ovo pravo potrošači ostvaruju kroz Udruženja potrošača. Udruženja za zaštitu potrošača i njihovi savezi su osnovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, a njihova oblast je ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača.

Udruženja i savezi su samostalni u ostvarivanju ciljeva za zaštitu potrošača i dužni su da se rukovode isključivo interesima potrošača.

Aktivnost udruženja i saveza obuhvataju:

 • informisanje
 • obrazovanje
 • savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima u rešavanju problema potrošača
 • primanje, evidentiranje i postupanje po prigovorima potrošača
 • sprovođenje nezavisnih ispitivanja i uporednih analiza kvaliteta roba i usluga i javno objavljivanje dobijenih rezultata
 • sprovođenje istraživanja i studija u oblasti zaštite potrošača i javno objavljivanje dobijenih rezultata
 • ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Pravo na pravnu zaštitu

Pravo na pravnu zaštitu

Zaštita potrošača po Zakonu:  Zaštita potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu prouzrokuje trgovac. Ovo je vaše pravo da dobijete nadoknadu za lažno predstavljanje, lošu robu ili nezadovoljavajuće usluge. U slučaju da ste kupili neispravan proizvod, možete se vratiti u prodavnicu, zatražiti zamenu, povraćaj novca ili popravku proizvoda.

BITNA NAPOMENA: Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva fizička lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik. Pre bilo koje kupovine, proverite da li je prodavac od gog kupujete registrovan u skaldu sa Zakonom i ima status pravnog subjekta. 

Zaštita potrošača u praksi: 

 • 2 godine – imate pravo na popravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
 • 6 meseci – imate pravo da robu koja nije ispravna zamenite ili tražite novac nazad. U tih šest meseci neispravna roba vam može biti i popravljena ali izričito uz vašu saglasnost
 • 8 dana – je rok u kome trgovac mora da odgovari na reklamaciju
 • 14 dana – imate pravo da se predomislite i vratite robu bez ikakvog obrazloženja ali samo ukoliko ste je kupili na daljinu (naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima)
 • 14 dana – dana je rok u kom je trgovac u obavezi da vam vrati novac za vraćenu robu koja je kupljena na daljinu
 • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
 • 30 dana – rok u kome je trgovac dužan da vam isporuči kupljenu robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno) u protivnom je u obavezi da vam vrati novac
 • 30 dana – od dana podnošenja reklamacije je rok u kom trgovac mora da reši prihvaćenu reklamaciju kada su u pitanju tehnička roba i nameštaj
 • 1 godina – od dana podnošenja reklamacije trgovcu je rok u kojem je moguće podneti predlog za pokretanje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova
 • 500 hiljada dinara – sudske takse su ukinute za sve sporove čiji predmet ne prelazi ovu sumu
Pravo na edukaciju

Pravo na edukaciju

Zaštita potrošača po Zakonu: Ovo je vaše pravo da steknete znanja i veštine neophodne da budete informisani potrošač. Možete čitati novine, časopise i druge materijale koji vas mogu obrazovati kako da dobijete najbolju vrednost za svoj novac. Takođe možete učestvovati na seminarima, konferencijama i forumima u vezi sa potrošačkim proizvodima, novim konceptima i razvojem, koje sprovode vladine agencije, grupe potrošača i poslovni ili industrijski sektor.

Zaštita potrošača u praksi: Nedostatak edukacije i sloboda govora na društvenim mrežama izazivaju veliku pometnju na tržištu. Dezinformacije se šire brzinom šumskog požara. Ovo koriste nesavesni trgovci u nameri da zloupotrebe potencijalne kupce i navedu ih da kupe određeni proizvod koji inače ne bi kupili.

Edukacija potrošača je veoma široka tema kojom će se Kupujemo Provereno baviti sa punom pažnjom u narednom periodu, sve u nameri da zaštiti potrošače od svih mogućih zloupotreba.

Pravo na zdravu i održivu životnu sredinu

Pravo na zdravu i održivu životnu sredinu

Zaštita potrošača po Zakonu: Ovo je vaše pravo da živite i radite u okruženju koje nije ni ugrožavajuće ni opasno, već dozvoljava dostojanstven život i blagostanje. Vlada tada mora da odigra svoju ulogu u sprovođenju zakona o zaštiti životne sredine i sanitarnih uslova u fabrikama, prodavnicama i poslovnim prostorima;

„Ako čovek ikada nestane sa lica zemlje
zahvaljujući sredstvima koje je sam proizveo, neće
se moći dati jednostavan odgovor na pitanje – da
li je pao ili je gurnut?“
E. Thompson

Zaštita potrošača u praksi:  Neophodnost razmatranja prava na zdravu životnu sredinu, posebno je podstaknuta optužbama da sadašnje generacije žive na račun budućih nerođenih generacija, što je neretko praćeno prilično brutalnom retorikom poput „odložene pljačke“ .

Poznati ekološki aktivista Pol Hoken ističe: „Mi imamo ekonomiju gde  krademo od budućnosti, prodajemo u sadašnjosti i to nazivamo BDP.“). U tom smislu, u radu se analizira vremenski domet prava na zdravu životnu sredinu razmatranjem njegove suštine, ideje pravde i jednakosti, mogućnosti da buduće generacije poseduju prava u sadašnjosti i održivog razvoja – do danas najoptimalnijeg kompromisa na izgled nepomirljivih zahteva  ekonomije i ekologije, kao i interesa sadašnjih i budućih generacija.

 

Reklamacije

Zaključak

21. vek je pored tehničkog i tehnološkog napretka doneo i tri velike krize u prve dve dekade. Šta nas čeka u budućnosti?  izgleda da ni najveći stručnjaci ne mogu to da predvide. Ono što je izvesno, velike kompanije imaju način i resurse da gaze male i sve više se bore za monopol na tržištu, dok su male spremne na sve samo da bi opstale. Između tog čekića i nakovnja nalaze se potrošači.

Zaštita potrošača je obaveza države, ali pored države koja je u obavezi, koliko je u njenoj moći, da pruži zaštitu potrošačima, potrebno je aktivno uključivanje samih potrošača, udruženja potrošača i društveno odgovornih kompanija, u nastojanju da se obezbedi adekvatna zaštita i pravično postupanje prema potrošačima.

 

Ostavi komentar