Zaštita potrošača: Zakonodavstvo i politika (1.deo)

Zakonodavstvo i politika

Zaštita potrošača: Zakonodavstvo i politika

Zaštita potrošača predstavlja pravnu oblast u dinamičnom razvoju u okviru modernih država koje se zasnivaju na tržišnom ekonomskom principu sa jedne strane, i idejama socijalne odgovornosti i pravičnosti, sa druge.
 

Zakonodavstvo i politika: Poštovanje zakona i dobrih poslovnih običaja u ovoj oblasti nije samo interes ekonomski slabije ili nedovoljno  informisane strane – potrošača, već i trgovaca koji se na taj način angažuju u fer konkurentskoj borbi na tržištu, koja vodi boljim poslovnim rezultatima, ali i nižim cenama i višem nivou kvaliteta proizvoda i usluga.

 
U toku tranzicionih reformi i u Republici Srbiji je prepoznata potreba za razvojem i jačanjem ove oblasti javne politike – ne samo zbog obaveza predviđenih Ustavom i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom (član 78.), već pre svega u interesu sopstvenih građana, svih nas koji se svakodnevno nalazimo u ulozi potrošača.
 
Zakonodavstvo i politika:Neophodno je naglasiti i da je zaštita potrošača ustavna kategorija čime se jasno pokazuje opredeljenost države ka vođenju aktivne politike zaštite potrošača i izgradnju pravnog sistema u ovoj oblasti koji odgovara modernom demokratskom društvu.
 
U članu 90. Ustava Republike Srbije je utvrđeno da Republika Srbija štiti potrošače, kao i da su posebno zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu.
Sektor za zaštitu potrošača

Zakonodavstvo i politika – Zakoni

Pravni okvir koji je do donošenja Zakona iz 2021. uređivao oblast zaštite potrošača: Zakon o standardizaciji (1977), Zakon o obligacionim odnosima (1978), Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (1996), Savezni Zakon o zaštiti potrošača (2002) i Zakon o zaštiti potrošača (2005), Zakon o zaštiti potrošača (2014).
 
Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS” 88/2021), koji je stupio je na snagu 19. septembra 2021. godine, počeo je da se primenjuje od 20. decembra 2021. godine. Pravni osnov za donošenje Zakona – čl. 90. Ustava Republike Srbije.
 
Zakonom su implementirane odredbe 14 ključnih evropskih direktiva iz ove oblasti i uspostavljen je pravni okvir koji omogućava približavanje zaštite potrošača u Srbiji evropskim standardima.
 
Učinjen je značajan iskorak predviđanjem novih pravila o prodaji robe potrošačima, zakonskoj garanciji, ugovorima na daljinu i van poslovnih prostorija, turističkim putovanjima i tajm-šeringu, nepoštenoj poslovnoj praksi, nepravičnim ugovornim odredbama i uslugama od opšteg ekonomskog interesa.
Mapa puta zakona u Srbiji

Zakoni – klikni na link da preuzmeš zakon ( bez reklama i spama!)

 1. Zakon o zaštiti potrošača
 2. Zakon o vinu
 3. Zakon o turizmu
 4. Zakon o bezbednosti hrane
 5. Zakon o elektronskoj trgovini
 6. Zakon o elektronskim komunikacijama
 7. Zakon o udruženjima
 8. Zakon o organskoj proizvodnji
 9. Zakon o duvanu
 10. Zakon o jakim alkoholnim pićima
 11. Zakon o pivu
 12. Zakon o etanolu
 13. Zakona o veterinarstvu
 14. Zakon o sanitarnom nadzoru
 15. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 16. Instrukcije za primenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 17. Zakon o zdravstvenom osiguranju
 18. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
 19. Instrukcija za primenu Zakona o zdravstvenom osiguranju
 20. Dopuna instrukcije za primenu Zakona o zdravstvenom osiguranju
 21. Zakon o javnim skijalištima
 22. Zakon o osiguranju
 23. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
 24. Zakon o poštanskim uslugama
 25. Zakon o finansijskom lizingu
 26. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama
 27. Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
 28. Zakon o hemikalijama
 29. Zakon o biocidnim proizvodima
 30. Zakon o trgovini
 31. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 32. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija
 33. Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Zakonodavstvo i politika: Republika Srbija je ostvarila znatan napredak u periodu od 2005. godine kada je usvojen prvi Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) koji se menjao do 2011. godine i čija je koncepcija obuhvatala zaštitu najvažnijih prava potrošača deklarisanih u smernicama Rezolucije 39/248 Ujedinjenih nacija iz 1985. godine.

Zakonodavstvo i politika: Zakonodavni оkvir je u velikoj meri prilagođen pravnim tekovinama EU, čime se obezbeđuje zakonodavna osnova u svim oblastima zaštite, dok je institucionalni sistem zasnovan na načelu partnerstva sa udruženjima potrošača i saradnji nosioca zaštitite potrošača.

Zakonodavstvo i politika: Izvršenje je unapred usvojeno ZZP i primenom postupak zaštite kolektivnog interesa potrošača, dok su redovni inspekcijski nadzori, zasnovani na godišnjem planu inspekcijskog nadzora, doprineli sprovođenju relevantnih propisa na terenu.

Unapređenju doprinosi i razvijeni sistem sektorskog rešavanja sporova, posebno u finansijskim i turističkim uslugama.

Ostavi komentar